odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Wilmańska Aneta
Wilmańska Aneta

Stanowisko: Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska

Aneta Wilmańska ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Podyplomowe Studia Europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. Rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest stypendystką programów Socrates-Erasmus (1999-2000) oraz Marshall Memorial Fellowship (2011) ufundowanego przez German Marshall Fund.
W latach 2001 – 2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, od 2004 na stanowiskach kierowniczych. Zajmowała się politykami innowacyjności oraz spójności, w tym instrumentami przedakcesyjnymi oraz programowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych w zakresie kompetencji resortu (SPO WKP 2004-2006 oraz PO IG 2007-2013). Od 2006 roku była odpowiedzialna za koordynację procesu lizbońskiego w Polsce. Była zaangażowana w działania związane z polityką innowacyjną, procesami globalizacyjnymi oraz zmianami klimatu. Brała udział w pracach Economic Policy Group oraz grupach roboczych przy Ecofin, reprezentowała Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla przy Radzie ds. Konkurencyjności.
W latach 2008 – 2011 pełniła funkcję zastępcy prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Była odpowiedzialna za działania badawcze i ewaluacyjne dotyczące MSP, wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym Krajowego Systemu Usług oraz instrumenty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców w ramach PO Kapitał Ludzki 2001-2013. Nadzorowała rozwój współpracy międzynarodowej Agencji. Reprezentowała Agencję w Europejskim Stowarzyszeniu Agencji ds. Innowacyjności (TAFTIE). Była również odpowiedzialna za rozwój współpracy PARP z regionami.
Od grudnia 2011 roku jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Nadzoruje realizację polityki ekologicznej państwa w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia, w tym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz mechanizmu norweskiego. W resorcie jest odpowiedzialna za programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Nadzoruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.