odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Szymańczak Dariusz
Szymańczak Dariusz

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanowisko: Dyrektor, Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PARP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej).
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1987), ukończył Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (2000), a także studia podyplomowe w zakresie Podstaw prawno-ekonomicznych procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009). Jako ekspert zewnętrzny uczestniczył w badaniu Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami wg. metodologii Prince 2.
Po studiach pracował w firmach branży budowlanej, zarówno w bezpośrednim wykonawstwie, jak i przygotowaniu inwestycji oraz nadzorze. Od roku 1995 związany z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego, a od 2002 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – zajmował się wdrażaniem programów przedakcesyjnych Phare: Struder, Rapid, Struder 2, Spójność Społeczno-Gospodarcza 2000, następnie funduszy strukturalnych: PO RPW i PO IG. Zdobył doświadczenie przy realizacji programów w zakresie projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych, grantów dla MŚP oraz projektów rozwoju zasobów ludzkich, a także finansowanych z budżetu państwa działań proinnowacyjnych (portal innowacyjności, e-learning, wsparcie parków technologicznych, Regionalne Strategie Innowacyjności).