odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Szpunar Maciej
Szpunar Maciej

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowisko: Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych

Urodził się w 1971 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Kolegium Europejskiego w Brugii, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2001 roku odbył aplikację adwokacką zakończoną egzaminem i wpisaniem na listę adwokatów w Katowicach. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
Od 1996 roku asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; w latach 2001-2004 adwokat wykonujący zawód jako wspólnik w spółce partnerskiej.
Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Collegium Civitas. Współpracował z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze, Fundacją Centrum Prawa Gospodarczego, Centrum Europejskim w Łodzi, British Centre for English and European Legal Studies oraz Civic Education Project; członek i sekretarz zespołu prawa prywatnego międzynarodowego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Współpracował jako ekspert z polską administracją rządową, w zakresie reprezentacji rządu polskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji; uczestniczył także jako "witness expert" w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.
W latach 2008-2009 był Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Udział w projektach i grupach badawczych
 Członek "Acquis Group on the Existing EC Private Law"
 Członek zespołu badawczego Centrum Europejskiego Natolin
 Udział w projekcie "Project of a European research network in private international law" koordynowanym przez T.M.C. Asser Instituut w Hadze oraz IPR Verlag w Monachium
 Udział w projekcie "Judicial Cooperation in matters of intellectual property and information technology" koordynowanym przez Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet w Heidelbergu
 Udział w realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wpływ integracji europejskiej na prawo prywatne państw członkowskich"
 Członek "Board of Trustees" Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze
 Członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Odbył wiele staży m.in. w Centrum Europejskich Studiów Prawniczych w Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Europejskich Studiów Prawniczych "Fernand Dehousse" w Uniwersytecie w Liège, Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.
Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego "Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego", "Europejskiego Przeglądu Sądowego" oraz "Nowej Europy – Przeglądu Natolińskiego". Prowadzi także działalność w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych: Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Stowarzyszenia Byłych Studentów College of Europe w Polsce. Minister Szpunar to także autor licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego.

W czasie wolnym interesuje się historią oraz aktywnie uprawia sport (żeglarstwo – stopień sternika jachtowego, narciarstwo, piłka siatkowa).

Zna biegle angielski i francuski.