odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Rocki Marek
Rocki Marek

Stanowisko: Senator RP

Dr hab. Marek Rocki od 1991 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe i związany z nimi dorobek naukowy obejmują zagadnienia szeroko rozumianej ekonometrii. Pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego, Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Maszynowego, a od 1981 r. jest związany
z Instytutem Ekonometrii w SGH (dawnej SGPiS).
W 1982 r. objął dodatkowo funkcję sekretarza naukowego Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, którą pełnił do 1988 r. W latach 1984-88 i 1989-1991 sprawował funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Informatycznego (1984-85) oraz Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (1987-1990) w SGPiS. W latach 1990-1993 pełnił funkcję Prorektora SGH do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, będąc w 1991 równolegle Dziekanem Studium Podstawowego SGH. W latach 1993-1996 był Prorektorem do spraw Zarządzania. W latach 1996-1999 pełnił funkcję Dziekana Studium Dyplomowego SGH. W latach 1999–2005 dwukrotnie był rektorem SGH. W latach 2005-2011 dwukrotnie był wybierany na funkcje Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych w SGH.
Od 2005 r. jest członkiem, a od 2008 r. Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Prezes Zarządu Głównego AZS od 2003 r. Członek Zarządu PKOL.
Zajęcia naukowo-dydaktyczne na uczelni łączył jednocześnie z pracą w innych instytucjach, m.in. głównego specjalisty w Komisji Planowania a następnie Centralnym Urzędzie Planowania, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi.
W wyborach parlamentarnych w 2005, 2007 oraz 2011 r. wybrany do Senatu Rzeczpospolitej. Przewodniczy Klubowi Senatorów PO.