odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Grabiec Piotr
Grabiec Piotr

Firma: Instytut Technologii Elektronowej

Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Oddziału w Piasecznie

Dr. Piotr Grabiec, prof. nadzw. ITE ukończył studia na Politechnice Warszawskiej w roku 1973, gdzie w roku 1985 obronił również rozprawę doktorska, z wyróżnieniem. W roku 1974 rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Elektronowej (ITE), uczestnicząc w projektach badawczo-rozwojowych nad technologiami osadzania warstw dielektrycznych i epitaksjalnych oraz technologią dyfuzji domieszek dla mikroelektroniki. W latach 1992-93 prowadził badania nad zaawansowanymi technikami domieszkowania na University of Houston, USA. Od roku 2006 do chwili obecnej prof. Grabiec pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, kierując oddziałem Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, od roku obejmując stanowisko profesora w ITE. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują technologie mikro- i nanoprzyrządów (czujników, detektorów i mikrosystemów MEMS/NEMS) dla zastosowań interdyscyplinarnych, zwłaszcza w obszarach: biomedycznym, metrologii oraz monitorowania stanu struktur inżynierskich (SHM). Obszarem badawczym, na który prof. Grabiec kładzie szczególny nacisk, jest integracja różnych mikro- i nanotechnologii. Oprócz obowiązków związanych z kierowaniem dużym zespołem badawczym w ITE prof. Grabiec koordynuje duży (kluczowy) krajowy projekt badawczy POIG dotyczący zastosowania technologii mikrosystemów dla diagnostyki chemicznej i biochemicznej. Uczestnicząc wraz ze swoim zespołem w ponad 30-tu projektach badawczych kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej, prof. Grabiec intensywnie współpracuje z partnerami europejskimi w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Prof. Grabiec jest członkiem Rady Naukowej Europejskiej Platformy Nanoelektronicznej ENIAC, a ponadto jest uznanym krajowym i międzynarodowym ekspertem oceniającym m.in. projekty badawcze Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) oraz projekty programów ramowych Unii Europejskiej w obszarze mikro/nano technologii elektronicznej, włączając w to ocenę projektów zgłaszanych oraz realizowanych. Prof. Grabiec jest autorem ponad 350 publikacji naukowych oraz 18 patentów.