odwiedź i dołącz do nas

  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • YouTube
Fijał Lesław
Fijał Lesław

Stanowisko: Skarbnik Krakowa

Urodzony 11 stycznia 1952 roku w Miechowicach Wielkich. Doktor nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:
1981 r.-2001 r., adiunkt w Katedrze Polityki Finansowej i Bankowości AE w Krakowie i w Katedrze Finansów Publicznych,
1993 r. – nadal, Skarbnik Miasta Krakowa (powołany przez radę Miasta Krakowa),
1996 r. – nadal, adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
1995 r.-1999 r. członek Rady Banku Współpracy Regionalnej SA w Krakowie jako przedstawiciel samorządu krakowskiego.

Zainteresowania naukowe:
Problemy ekonomicznej struktury budżetu – w szczególności ekonomiczne uwarunkowania skali redystrybucji budżetowej oraz wynikające stąd ograniczenia zarówno dla polityki budżetowej państwa, jak i zdeterminowanej przez nią gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.

Doświadczenia pracy w samorządzie krakowskim:
W okresie pracy w Urzędzie Miasta Krakowa był jednym z inicjatorów wdrożenia do praktyki samorządowej idei "budżetu zadaniowego", planowania strategicznego, "wieloletniego planowania inwestycyjnego", Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. Uczestniczył w jednej z pierwszych emisji obligacji komunalnych (1996 r.) oraz pierwszej w Polsce emisji euroobligacji komunalnych (1998 r.). Z jego inicjatywy już od 1996 r. wykorzystano w praktyce budżetowej zestaw instrumentów składających się na swego rodzaju system zarządzania płynnością finansową budżetu Miasta , zaś od 2002 roku wdrożono formułę "rachunku skonsolidowanego". Z racji uczestnictwa w pracach Komisji ds. Systemów Finansów Publicznych Unii Metropolii Polskich oraz Komisji Finansowej Związku Miast Polskich wielokrotnie uczestniczył w konferencjach, sympozjach, szkoleniach o charakterze ogólnopolskim, prezentując doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania finansami Miasta. Uczestniczył wielokrotnie – w charakterze eksperta – w pracach nad tworzeniem (i późniejszymi nowelizacjami) ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Od 2001 do 2008 roku uczestniczy w pracach Zespołu do spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentując w nim Unię Metropolii Polskich. Prowadził wykłady i spotkania seminaryjne dla pracowników sfery publicznej z Rumunii, Ukrainy, Łotwy oraz innych krajów postsocjalistycznych, prezentując doświadczenie Krakowa w zakresie zarządzania budżetem oraz finansami komunalnymi.

Skarbnik Miasta Krakowa Lesław Fijał sprawuje ogólny nadzór nad: przygotowaniem i realizacją budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, wieloletnim planowaniem finansowym, prowadzeniem księgowości finansowej, ewidencją i sprawozdawczością finansowo-księgową, podatkami i opłatami, egzekucją administracyjną, a także wykonuje inne zadania wynikające z ustaw oraz zadania powierzone odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.