odwiedź i dołącz do nas

 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • YouTube
Agenda do pobrania

Zakres tematyczny EEC2012

Mapa sesji

Mapa sesji EEC2012 14-05-2012 r.

Mapa sesji EEC2012 15-05-2012 r.

Mapa sesji EEC2012 16-05-2012 r.

Zakres tematyczny IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego
16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Monopol

Witajcie w innym świecie. Kryzys liberalizmu, kryzys przywództwa

 • Kapitalizm jako zużyty model. Co zamiast doktryny liberalnej? 
 • Relacje – państwo, społeczeństwo, gospodarka. Kryzys zaufania
 • Ruchy oburzonych wyzwaniem dla polityków
 • Przywódcy, pragmatycy i populiści. Polityka w czasach trudnych reform
 • Między wolnością a bezpieczeństwem. Regulacja i swoboda w gospodarce

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol

Nowe media

 • Zmiany na rynku mediów. Nowe media – element rewolucji informacyjnej
 • Wpływ mediów na politykę i gospodarkę. Nowoczesne technologie jako narzędzie komunikacji i czynnik rozwoju globalnej konkurencyjności
 • Weryfikacja i rzetelność. Informacja jako towar. Kwestia odpowiedzialności mediów za gospodarcze skutki publikacji/przekazu
 • Rosnąca rola social media. Media społecznościowe w życiu gospodarczym

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol

EURO 2012 – wielki projekt biznesowy

 • Oczekiwania i rzeczywistość. Czy Euro 2012 okazało się dla Polski i polskiej gospodarki impulsem prorozwojowym?
 • Bilans przygotowań do Euro 2012. Sukcesy i błędy w planowaniu i realizacji największego od lat programu inwestycyjnego
 • Euro 2012 a samorządy miast-gospodarzy – zaangażowanie i oczekiwania
 • Jak nas widzą, jak nas zobaczą. Euro 2012 a wizerunek Polski w świecie
 • Aspekt finansowy – czy zarobimy na Euro 2012? Beneficjenci, ryzykanci, zawiedzeni
 • Koncepcje zagospodarowania obiektów sportowych po turnieju. Kłopot czy szansa?

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Monopol

Polityka regulacyjna i wolny rynek

 • Regulacja na straży równych szans – idea i praktyka
 • Wolność czy bezpieczeństwo? Obszary regulacji i domena wolności. Gdzie są granice?
 • Regulacja narzędziem polityki, czyli jak nie zepsuć gospodarki
 • Metody wprowadzania w życie nowych norm. Stabilność, przewidywalność, czas na adaptację
 • Gospodarka, polityka, odpowiedzialność. Kto skontroluje regulatora?

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol

Rynek kapitałowy Europy Centralnej

 • Warunki wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności dla inwestorów
 • Dynamika i perspektywy rynku kapitałowego w Europie Centralnej. Główne instytucje rynku
 • Zapotrzebowanie na środki inwestycyjne. Podaż, kierunki napływu i źródła kapitału

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

Nauka i biznes – sprawdzone modele współpracy

 • Czynniki rozwoju innowacji w gospodarce: miękkie (edukacja, klimat dla innowacji, duch współpracy), twarde (środki na badania i rozwój, prawne i polityczne mechanizmy wsparcia)
 • Scenariusze komercjalizacji wyników badań. Studium dobrych praktyk
 • Przełamywanie stereotypów w relacjach nauka-biznes

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

Innowacyjna gospodarka Europy. Debata menedżerska

 • Czy innowacyjność można zadekretować?
 • Organizacja sprzyjająca innowacyjności
 • Myślenie inaczej – czy to się opłaca? Inwestowanie w innowacje i czas zwrotu nakładów
 • Motywacja, wizja, wyobraźnia. Jak zachęcać ludzi do myślenia innowacyjnego?
 • Jak tworzyć klimat dla innowacyjności?

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Gen Y - wyzwaniem dla biznesu

 • Wpływ na rynek pracy
 • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
 • Gotowość brandu na nową generację prosumentów
 • Pozyskiwanie lojalności młodych konsumentów – wartości, praktyki i narzędzia

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

Rynek pracy

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

Budżet i Polityka fiskalna UE

 • Pakt fiskalny. Co tak naprawdę podpisano? Konsekwencje dla sygnatariuszy
 • Spójność czy niekonsekwencja? Unijne prawo od Paktu Stabilności i Wzrostu przez „sześciopak” do Paktu fiskalnego
 • Procedura nadmiernego deficytu. Rozwiązanie nadzwyczajne czy powszechne?
 • Stawki podatkowe w Unii. Czy zmierzamy do ich ujednolicenia? Komu to się opłaca?

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Główne rynki motoryzacyjne świata – siła, hierarchia, perspektywy

 • Jak zapewnić konkurencyjność produkcji samochodów w Europie?
 • Rynek automotive w Europie – atrakcyjność kooperacyjna dla producentów aut.

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

E-mobility i nowe technologie

 • Segment B&R wobec nowych wyzwań
 • Efektywne, niskoemisyjne napędy, przyjazne materiały
 • Normy i regulacje prawne wspierające nowe trendy

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

CSR. Odpowiedzialne relacje w europejskim biznesie

 • Rola odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw i inwestorów
 • Odpowiedzialność w strategiach firm. Działania CSR zintegrowane z celami biznesowymi
 • Komunikacja firmy z otoczeniem i interesariuszami. Transparentność i raportowanie w CSR
 • Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi. Aspekty: etyczno-humanitarny, poznawczo-edukacyjny, polityczno-gospodarczy

 

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Rynek pracy inżynierów

 • Jednolity rynek wiedzy i kompetencji
 • Kształcenie i mobilność inżynierów na jednolitym rynku europejskim
 • Rola inżynierów w nowoczesnej gospodarce i zapotrzebowanie przemysłu na wykwalifikowaną kadrę
 • Standardy kształcenia z punktu widzenia szkolnictwa wyższego, przemysłu i organizacji pozarządowych 
 • Potrzeba mobilności inżynierów w świetle prac legislacyjnych Parlamentu Europejskiego
 • Kształcenie ustawiczne oraz akredytacja programów kształcenia na poziomie krajowym i europejskim
 • Przedsięwzięcia innowacyjne jako sposób generowania miejsc pracy dla inżynierów

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Inwestycje infrastrukturalne – projekty transeuropejskie.

 • Polityka UE w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej
 • Jednolita sieć transportowa (TEN-T). Transportowa sieć bazowa – stan realizacji. Sieci krajowe – stan zaawansowania
 • Finansowanie TEN-T. Środki UE, finanse na poziomie krajowym

Infrastruktura drogowa. Inwestycje, finanse, technologia.

 • Drogi w jednolitej europejskiej sieci transportowej TEN-T. Konkurencja międzygałęziowa i idea współmodalności
 • Nakłady na inwestycje drogowe w perspektywie finansowej UE 2014-2020
 • Co dalej – po Euro 2012? Inwestycje i rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Plany i perspektywy
 • Polskie inwestycje na sieci drogowej w europejskim kontekście. Transgraniczne połączenia autostradowe
 • PPP i inne modele finansowania inwestycji drogowych
 • Zarządzanie infrastrukturą drogową i planowanie rozwoju
 • Bezpieczeństwo i monitoring zdarzeń drogowych
 • Elektroniczny pobór opłat (e-myto)

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Inwestycje infrastrukturalne na kolei

 • Stan infrastruktury kolejowej barierą rozwoju gospodarczego
 • Tempo i zakres modernizacji. Nakłady konieczne i zaplanowane. Finansowanie
 • Infrastruktura a zmiany w strukturze przewozów kolejowych. Przewozy drobnicowe i infrastruktura rozrządowa
 • Wielkie projekty modernizacyjne czy usuwanie „wąskich gardeł”
 • Budżetowanie, procedury przetargowe, moce wykonawcze i projektowe oraz inne kwestie wpływające na wykorzystanie środków na inwestycje
 • Modernizacja infrastruktury szansą na międzynarodową ekspansję przewoźników

 

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Szynowy transport publiczny

 • Kolej jako aglomeracyjny środek transportu
 • Atrakcyjność kolei dla pasażerów w Polsce
 • Stan taboru, inwestycje. Bariery infrastrukturalne, szanse na ich usuwanie
 • Przewoźnicy kolejowi wokół aglomeracji – modele efektywnego działania na rynku

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Budżety samorządów wobec ograniczonych wpływów

 • Obszary oszczędzania (edukacja, komunikacja, nieruchomości) – jak redukować koszty bez upośledzania funkcji samorządu?
 • Efektywne wykorzystanie i zarządzanie majątkiem samorządowym
 • Wspólne (międzygminne) inwestycje, zakupy towarów i usług. Współdzielenie funkcji publicznych
 • Audyt – kontrola kosztów w samorządzie

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Partnerstwo publiczno-prywatne. Doświadczenia europejskie

 • Modele współpracy publiczno-prywatnej we wiodących gospodarkach Europy
 • PPP w Polsce – wreszcie przełom? Uwarunkowania prawne i praktyka
 • Potencjał podmiotów publicznych i firm do realizacji projektów PPP w Polsce
 • PPP jako odpowiedź na problemy samorządów
 • Projekty realizowane w formule PPP w różnych obszarach (sport i rekreacja, odpady i energetyka, infrastruktura komunikacyjna)

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Własność w samorządach

 • Jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele przedsiębiorstw – rynek i konkurencja a interes publiczny i obowiązki samorządu
 • Prywatyzacja na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • Samorządowa własność gruntów

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej

 • Przestrzeń jako ograniczony zasób miejski – planowe, racjonalne gospodarowanie
 • Inwestycje komercyjne, które zmieniają obraz miast – projekty nieruchomościowe podnoszące atrakcyjność tkanki miejskiej oraz wpływające na jakość życia mieszkańców
 • Współpraca miasto-inwestor/deweloper przy projektach trwale zmieniających oblicze miasta (śródmiejskie centra handlowe). Rola offsetu
 • Dobre i złe praktyki w relacjach między partnerem prywatnym a publicznym

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Smart cities. Od idei do praktyki

 • Współczesne miasta jako inteligentne, zrównoważone centra rozwoju
 • Europejska inicjatywa Smart cities – cele projektu i realizacja 
 • Projekty demonstracyjne
 • Idea europejskich smart cities w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta (media, transport, informacja, technologie komunikacyjne)
 • Procedury, współdziałanie, zmiany w mentalności – w kierunku dobrych praktyk wprowadzania rozwiązań smart
 • Praktyczne rozwiązania dla miast. Przykłady zastosowań. Efekty i korzyści

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Biuro Centrum

Hutnictwo na świecie i w Europie

 • Najwięksi importerzy i eksporterzy stali. Strategie rynkowe potentatów. Nowe rynki zbytu, nowe możliwości i wyzwania dla branży stalowej
 • Sytuacja europejskich hut. Jak skutecznie konkurować na rynku? Atrakcyjne segmenty, nisze rynkowe, produktu wysoko przetworzone
 • Zagrożenia dla produkcji stali w Europie. Konkurencyjność a limity CO2
 • Trendy na globalnym rynku surowców dla hutnictwa. Baza surowcowa, czynniki kształtujące ceny

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum

Hutnictwo. Dystrybucja i przetwórstwo stali

 • Trendy europejskie na rynku dystrybucji stali. Zaawansowane przetwórstwo jako odpowiedź na potrzeby rynku. Nowoczesny, optymalny model organizacyjny dystrybucji
 • Sytuacja sektora w Polsce. Sieci dystrybucyjne producentów i niezależni dystrybutorzy – atuty na rynku, konkurencja i koegzystencja
 • Zaawansowane przetwórstwo jako odpowiedź na nowe potrzeby rynku. Usługi kompleksowe, niszowe, specjalistyczne. Baza dla przetwórstwa – inwestycje dystrybutorów

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum

Budownictwo. Prognozy koniunktury w budownictwie po roku 2012

 • Trendy rynkowe i główne obszary inwestycji: energetyka, infrastruktura kolejowa, instalacje ekologiczne i OZE, budownictwo energooszczędne. Nowe wyzwania dla firm i dla rynku (restrukturyzacja spółek, nowa sytuacja producentów kruszyw, cementu, stali, konieczność posiadania specjalistycznych kompetencji)
 • Jak będziemy budować: system tradycyjny i koncesyjny, PPP, umowy operatorskie, modele finansowania dużych projektów
 • Nowy budżet unijny w kontekście środków na infrastrukturę; PPP i inne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych
 • Ekspansja zagraniczna europejskich spółek budowlanych. Rynki budowlane państw Europy Centralnej, Bułgarii i Rumunii, państw Europy Wschodniej

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Energetyka atomowa

 • Energetyka atomowa w Europie
 • Polski projekt elektrowni atomowych
 • Technologie i bezpieczeństwo
 • Aspekt społeczny i międzynarodowy. Czy protesty opóźnią rozwój energetyki atomowej?

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Rynek energii w Polsce

 • Doświadczenia ostatnich lat
 • Kiedy zostaną spełnione warunki do pełnego uwolnienia rynku energii w Polsce?
 • Uwolnienie rynku, uwolnienie cen – efekty dla odbiorców końcowych?

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Rynek energii w UE

 • Stopień liberalizacji rynku w Unii Europejskiej
 • Postulat KE – jednolity europejski rynek energii od 2015 r. Czy to realny cel?
 • Europejski regulator rynku energii czy regulatorzy krajowi?

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Rynek gazu w Europie

 • Warunki liberalizacji – jak daleko nam do wolnego rynku gazu. Rola regulacji (cena, podatki)
 • Miejsce gazu na mapie drogowej europejskiej energetyki 2050
 • Wolny rynek a infrastruktura przesyłowa – zależności
 • Polski rynek gazu. Regulacje, racje dostawcy, interes odbiorcy 

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Sektor gazowy a energetyka

 • Dlaczego gaz jest ciekawą alternatywą dla innych paliw, czyli perspektywy inwestycji w elektroenergetykę gazową w Polsce
 • Potencjał gazu jako paliwa dla sektora elektroenergetycznego
 • Deklaracje inwestycyjne firm – porównanie 2008 vs 2012
 • Wpływ liberalizacji rynku gazu na inwestycje w energetykę gazową
 • Kiedy to się opłaca, czyli kluczowe czynniki determinujące popyt na gaz ziemny w polskiej energetyce
 • Ile gazu dla elektroenergetyki, czyli główne kierunki inwestycji w elektroenergetyce gazowej w kontekście zapotrzebowania na gaz ziemny
 • Co z infrastrukturą gazową, czyli potrzeby inwestycyjne w sektorze gazu ziemnego wynikające ze wzrastającego popytu na gaz
 • Skąd wziąć na to pieniądze, czyli finansowanie inwestycji

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Europejski rynek fuzji i przejęć

 • Obszary i sektory gospodarki o szczególnej atrakcyjności dla rynku M&A
 • Strategie przejęć
 • Ryzyka i typowe błędy
 • Finansowanie

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Energia jądrowa w Europie Środkowej. Szanse dla polskich i czeskich firm

 • Bilans energetyczny Polski i Czech, zapotrzebowanie, plany, inwestycje
 • Koncepcja rozwoju energii jądrowej w Polsce i w Czechach
 • Możliwości współpracy czeskich i polskich przedsiębiorstw w dziedzinie energii jądrowej
 • Wymiana doświadczeń przy budowaniu elektrowni jądrowych

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Przemysł i nowa energetyka

 • Nowe rynki polskiego przemysłu – wyzwania „nowej” energetyki
 • Innowacyjne technologie w odpowiedzi na nowe potrzeby energetyki
 • Wyzwania i szanse dla dostawców i zaplecza branży energetyczno-paliwowej
 • Rozwój OZE, poszukiwania i wydobycie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, bezpieczeństwo w energetyce atomowej – jako impulsy dla innowacyjnych rozwiązań
 • Wykwalifikowane kadry dla energetyki zero- i niskoemisyjnej

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Ciepłownictwo

 • Rozwój branży w regulowanym otoczeniu. Biznes, interes publiczny, cena
 • Inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie
 • Uwarunkowania prywatyzacji ciepłownictwa (rentowność, skala, wola polityczna)

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Energia ze źródeł odnawialnych – nowe perspektywy, nowe warunki

 • Źródła odnawialne o największym potencjalne rozwojowym – punkt widzenia UE i specyfika wybranych krajów członkowskich
 • Europejski system wspierania energetyki ze źródeł odnawialnych i dotychczasowe efekty jego funkcjonowania
 • Jak skutecznie i efektywnie wspierać OZE?
 • Regulacje dotyczące OZE a rynek energii
 • Strategie firm energetycznych wobec zmian w systemie wsparcia OZE

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Efektywność energetyczna

 • Poziom efektywności energetycznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
 • Cele regulacji unijnych. Skutki ich wdrożenia dla gospodarki i firm
 • Gdzie tkwią rezerwy? Efektywność i oszczędzanie energii odpowiedzią na wyzwania polityki ochrony klimatu
 • Rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną. Ustawa o efektywności energetycznej

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

Rynek Zdrowia. Przemysł farmaceutyczny i polityka lekowa w Europie

 • Miejsce i rola przemysłu farmaceutycznego na mapie gospodarczej Europy
 • Trendy inwestycyjne – regiony oraz kraje atrakcyjne geograficznie i ekonomicznie dla różnych uczestników rynku farmaceutycznego
 • Najważniejsze kierunki badań klinicznych w krajach europejskich – innowacyjność w zakresie farmakoterapii na Starym Kontynencie
 • Przegląd wybranych systemów refundacyjnych i rozwiązań w dziedzinie oceny lekowych technologii medycznych (HTA) w Europie – wpływ polityki lekowej na sytuację przemysłu farmaceutycznego

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum

Rynek Zdrowia. Wpływ zmian demograficznych na systemy ochrony zdrowia w Polsce, Europie i na świecie Starzenie się społeczeństw jako problem globalny

 • Kryteria granicy starości przyjęte w demografii a wydłużenie życia i aktwności biologicznej wskutek rozwoju medycyny.
 • Wskaźniki i prognozy dotyczące wydłużenia życia – ich rola w kształtowaniu polityki zdrowotnej w wybranych krajach.
 • Wyzwania organizacyjne oraz finansowe związane z koniecznością zapewnienia opieki medycznej osobom starszym – koszty społeczne i ekonomiczne opieki nad osobami starszymi
 • Dostępność środków na opiekę medyczną w dobie starzenia się społeczeństw – czy systemy ubezpieczeniowe są gotowe podjąć to wyzwanie?

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Galeria Rondo Sztuki

Co po EURO 2012? Przyszłość polskiej piłki nożnej w aspekcie biznesowym

 • Jak duże imprezy piłkarskie wpływają na rozwój sponsoringu sportowego?
 • Prawda i mity o wizerunku piłki nożnej w Polsce. Stereotypy. Jak z nimi walczyć?
 • Kluby piłkarskie jako innowacyjne jednostki biznesowe
 • Analiza sponsoringu sportowego w polskiej Ekstraklasie
 • Efektywne wykorzystanie stadionów piłkarskich jako platform biznesowych po EURO 2012

16 maja 2012 r.
09.00-11.00
Pałac Goldsteinów

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w internecie. Świadomość, realia, przyszłość

 • Udział Państwa w zagwarantowaniu bezpieczeństwa przedsiębiorcom w internecie
 • Koszty bezpieczeństwa informatycznego. Zysk, strata czy konieczność?
 • Nadużycia komputerowe. Spektrum realnych zagrożeń dla przedsiębiorstw

16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Pałac Goldsteinów

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w internecie. Świadomość, realia, przyszłość

 • Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe zagrożenia
 • Prawo a rozwój technologii informatycznych. Legislacja, praktyka, aktualizacja przepisów
 • Bezpieczne transakcje w Internecie. Korzyści dla klientów i przedsiębiorców płynące z zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa usług