odwiedź i dołącz do nas

 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • YouTube
Agenda do pobrania

Zakres tematyczny EEC2012

Mapa sesji

Mapa sesji EEC2012 14-05-2012 r.

Mapa sesji EEC2012 15-05-2012 r.

Mapa sesji EEC2012 16-05-2012 r.

Zakres tematyczny IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego
15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. 1

Chiny – Europa: współpraca, wizerunek, inwestycje

 • Dziś i jutro globalnej współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy Europą a Chinami
 • Chińskie bezpośrednie inwestycje w Europie: status quo i przyszłość
 • Polska i Europa Środkowa: nowe odkrycie dla Chin?
 • Jak zaktywizować chińsko-europejską współpracę gospodarczą. Bariery i rozwiązania
 • Postrzeganie Chin jako partnera w Europie. Gospodarczy wizerunek Europy w Chinach. Stereotypy i uprzedzenia
 • Inicjatywa „Go China” jako przykład strategii towarzyszącej na rzecz współpracy gospodarczej z Chinami. Zasady, cele, środki
 • Otwarcie Chin na europejskie inwestycje

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. 2

Strategia „Go Global”. Chińskie inwestycje w Europie, europejskie inwestycje w Chinach

 • Strategia „Go global” – Globalna ekspansja gospodarcza Chin. Skala, formy, sektory, skutki
 • Główne europejskie projekty inwestycyjne na terenie Chin. Priorytetowe branże, wiodący inwestorzy, modele współpracy
 • Możliwości dla chińskich inwestorów w Europie
 • Czynniki aktywizujące kontakty gospodarcze pomiędzy państwami europejskimi i Chinami: informacja i promocja, kultura biznesu, pomoc prawna, wymiana doświadczeń
 • Doświadczenia we współpracy pomiędzy gospodarkami europejskimi i Chinami. Przykłady wspólnych przedsięwzięć

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. 3

Chiny: którędy do Europy?

 • Rola Polski jako partnera Chin w Europie
 • Zalety firm europejskich dla Chin
 • Chiny i Europa – partnerzy czy rywale?
 • Co dalej? Rekomendacje dla polityki i biznesu

 


 

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Monopol

Przyszłość europejskiego sektora finansowego w świetle doświadczeń kryzysu

 • Nowe ramy prawne funkcjonowania rynków finansowych
 • Opinie konsumentów, kontrahentów, bankowców, inwestorów o spodziewanych skutkach nowych regulacji
 • Standaryzacja, ograniczenie ryzyka a konkurencyjność i wolny rynek
 • Podatek od transakcji finansowych

Wystąpienia

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol

Europa socjalna

 • Finanse publiczne w krajach UE w perspektywie demograficznej
 • Konieczne zmiany w systemach zabezpieczenia społecznego jako odpowiedź na trendy demograficzne. Rola i zakres odpowiedzialności państwa
 • Świadomość i inicjatywa ubezpieczającego się
 • Możliwości i propozycje rynku finansowo-ubezpieczeniowego

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol

Sektor bankowy w Unii Europejskiej

 • Zmiany wewnętrzne w sektorze (konsolidacja, specjalizacja)
 • Interwencje państw na rynku bankowym – (re)nacjonalizacja?
 • Antykryzysowe strategie banków wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w krajach członkowskich UE

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Monopol

Zarządzanie. Biznes wobec globalnych wyzwań

 • Rozsądne ryzyko? Strategie biznesowe w niestabilnym otoczeniu
 • Mądrzejsi po kryzysie? Planowanie rozwoju a fluktuacje i wstrząsy na rynkach finansowych
 • Wyzwania globalnej konkurencji. Koszty, jakość, marka, rynek
 • Jak budować przewagę? Wykorzystanie innowacyjnych technologii w biznesie
 • Rola informacji i potencjał narzędzi informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol

Telekomunikacja, media, społeczeństwo, infrastruktura

 • Miejsce Polski w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Gdzie jest Europa? 
 • Idea e-państwa. Dystans do przejścia
 • Cyfryzacja. Nowy resort – wyzwania stojące przed władzą
 • Stan zaawansowania inwestycji w UE, Europie Centralnej i w Polsce
 • Rola inwestorów i polityka państw w rozwoju infrastruktury teleinformatycznej
 • Potencjalne źródła finansowania inwestycji telekomunikacyjnych

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol

Co dalej z OFE

 • Reforma OFE z 2011 roku: demontaż systemu czy racjonalizacja? Zmiana tymczasowa czy na stałe? Czy będą dalsze kroki w kierunku likwidacji OFE? Koszty społeczne i finansowe tej operacji
 • ZUS versus OFE. Kto lepiej pomnaża pieniądze na przyszłość? Mechanizmy i koszty obu systemów
 • Wyniki finansowe OFE. Czy uzasadniają istnienie systemu?
 • Spór o charakter środków zgromadzonych w OFE: prywatne czy publiczne?
 • Kwestie dziedziczenia
 • Czy podniesienie wieku emerytalnego wpłynie na szanse przetrwania OFE?

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

Transport kolejowy – europejski rynek cargo. Przewozy międzynarodowe

 • Konkurencja na rynku przewozów cargo w Europie. Strategie głównych graczy
 • Integracja kolei unijnych i utworzenia jednolitego obszaru kolejowego
 • Modele ekspansji zagranicznej przewoźników narodowych. Bariery wolnego rynku – techniczne, formalne, kosztowe

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

Europejskie korytarze transportowe Północ-Południe

 • Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce transportowej UE
 • Przebieg, idea, stan realizacji, spodziewane efekty gospodarcze
 • Nowe inicjatywy – Bothnian Green Logistics Corridor
 • Rola morskich terminali przeładunkowych w nowoczesnym łańcuchu logistycznym
 • Porty morskie elementem korytarzy transportowych. Konieczne inwestycje
 • Przewozy intermodalne i współmodalność

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Centra logistyczne i transport intermodalny

 • Kierunki przepływu mas towarowych w Europie i sieć europejskich centrów logistycznych
 • Funkcje centrów logistycznych w łańcuchu logistycznym i ich ewolucja   
 • Rozwiązania organizacyjne i technologie w tworzeniu i funkcjonowaniu centrów logistycznych
 • Rola operatora logistycznego
 • Porty morskie, śródlądowe i terminale kontenerowe – synergie

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej

 • Sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w poszczególnych państwach regionu
 • Kondycja branży nieruchomości i bezpieczeństwo inwestycyjne w ocenie banków oraz instytucji finansowych
 • Popyt i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej, biurowej, magazynowej i hotelowej – perspektywy rozwoju rynku

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

Rok wyzwań – perspektywy rozwoju i zagrożenia na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

 • Obraz sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce. Obiecujące segmenty i lokalizacje. Prognozy dla rynku. Strategie ekspansji deweloperów
 • Nowe trendy w projektowaniu obiektów handlowych i biurowych. Nowe typy obiektów (centra usług wspólnych, centra badawczo rozwojowe i inne). Standardy obiektów – certyfikacja
 • Źródła finansowania inwestycji, aktywność funduszy inwestycyjnych

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Chemia na świecie i w Europie

 • Trendy, kierunki zmian, specjalizacja produkcji. Bilans sektora chemicznego w Europie
 • Eksport chemikaliów z Polski i z UE
 • Zaawansowanie procesu konsolidacji polskiej chemii. Problemy, synergie, ekspansja zagraniczna. Perspektywy międzynarodowej konkurencyjności
 • Ceny i dostępność surowców dla chemii
 • Polityka żywnościowa i rolna UE a przemysł nawozowy. Konkurencyjność europejskiej produkcji nawozowej
 • Perspektywy produkcji chemicznej w UE a polityka klimatyczna

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Qubus

Polski rynek przewozów lotniczych – szanse i zagrożenia

 • Na wakacje czarterem czy linia regularną - trendy
 • Potencjał gospodarczy a wzrost ruchu pasażerskiego
 • Wpływ obciążeń fiskalnych na rozwój lotniczego ruchu pasażerskiego
 • Rola regulatora rynku w rozwoju połączeń regularnych i czarterowych
 • Perspektywy rozwoju krajowej siatki połączeń lotniczych
 • Wpływ rozwoju infrastruktury lotniskowej na wielkość ruchu pasażerskiego

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus

Zrównoważone rolnictwo w UE

 • Światowy rynek żywności w perspektywie długookresowej
 • Produktywność rolnictwa, innowacje, rola efektywnego nawożenia
 • Najlepsze praktyki w europejskim rolnictwie
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus

Cargo lotnicze w Polsce i na świecie

 • Lotniczy przewozów all-cargo i przesyłek kurierskich w Polsce – stan obecny, trendy, przyszłość
 • Port lotniczy jako centralny punkt węzła intermodalnego, jako szansa na rozwój ruchu cargo
 • Pozycja konkurencyjna portów lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej na rynku przewozów lotniczych
 • Przykłady sukcesów w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Perspektywy rozwoju lotniczego transportu all-cargo
 • Potencjał polskiego rynku w zakresie dalekodystansowych czarterów cargo
 • Czy Polska może się stać znaczącym graczem na rynku lotniczych przewozów cargo?

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Fundusze UE Polityka i rozwój

 • Koszty i korzyści dla nowych i dla starych państw członkowskich z akcesji 2004 i 2007 r. – próba bilansu
 • Nowa perspektywa finansowa UE 2013-2020. Skala środków, stan negocjacji, najważniejsze obszary sporne
 • Mechanizmy rozwojowe w nowej perspektywie budżetowej. Szanse na reformę europejskiego modelu wzrostu
 • Wschód, Zachód i Południe Europy – zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój w czasach niepewności?
 • Rola polityki spójności w przezwyciężaniu europejskich problemów i w procesach konwergencji
 • Nowe zasady dystrybucji funduszy UE. Środki zwrotne i dotacyjne, rezerwa i premiowanie. Efektywność wydatkowania

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Doświadczenia Polski z poprzedniej perspektywy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków UE

 • Filozofia działania w nowej perspektywie finansowej UE. Liczba i tematyka programów operacyjnych
 • Podmioty zarządzające na poszczególnych szczeblach – ich kompetencje i relacje. Rola KE i jej zaleceń. Mechanizmy certyfikacji i kontroli
 • Wielkość i struktura programów a ich efektywność. Specjalizacja w programowaniu

 

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Wodociągi i gospodarowanie wodą

 • Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Wymiana europejskich praktyk wodociągowych
 • Jakość wody i bezpieczeństwo jej dostaw dla ludności
 • Zmiany w działalności sektora wodociągowego wynikające z zobowiązań traktatowych UE
 • Inwestycje w gospodarce wodnej i w zaopatrzeniu w wodę w Europie i w Polsce
 • Skala dokonań, skala potrzeb. Modele finansowania. Fundusze UE
 • Źródła, straty wody, oszczędności. Ekonomika gospodarowania wodą w realiach wolnorynkowych

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Finanse samorządów

 • Sytuacja finansowa samorządów Europie. Czy samorząd może funkcjonować bez dalszego zadłużania się. Punkt widzenia instytucji finansowych, rządu i samorządów
 • Progi zadłużenia i inne rozwiązania prawne dotyczące finansów samorządowych w krajach europejskich

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Złota reguła finansów jednostek samorządu terytorialnego

 • Finanse samorządowe w 3D: Dochody, Deficyt, Długi
 • W wielkich miastach źródłem deficytu i długu są wyłącznie inwestycje
 • Produktywne inwestycje źródłem wzrostu dochodów własnych
 • Metropolie fabrykami PKB
 • Złota reguła finansów samorządowych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Metropolie fabrykami PKB Otwarte posiedzenie Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Atrakcyjność inwestycyjna wschodnich regionów Polski

 • Możliwości i kierunki rozwoju
 • Szanse dla inwestorów
 • Program „Polska Wschodnia”
 • Strefa handlu bezcłowego jako sposób na pobudzenie gospodarcze w regionach granicznych Unii Europejskiej

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Uzdrowiska w Polsce

 • Prywatni inwestorzy w uzdrowiskach
 • Przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
 • Obecne możliwości inwestowania w uzdrowiskach (stan zainwestowania, kierunki, możliwości)
 • Kompleksowe inwestycje OZE w uzdrowiskach jako podstawa dla rozwoju uzdrowisk
 • Wybrane przykłady inwestycji infrastrukturalnych podnoszących standard uzdrowisk
 • Nowe usługi w uzdrowiskach

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Biuro Centrum

Światowe górnictwo węgla kamiennego. Perspektywy węgla w Europie

 • Najwięksi producenci, konsumenci, eksporterzy i importerzy węgla na świecie
 • Globalne trendy i ich dynamika w ostatnich latach
 • Polityka Unii Europejskiej wobec węgla – konsumpcja i import przy marginalizacji wydobycia
 • Rozbieżności opinii o roli węgla między krajami o różnej strukturze miksu paliwowego w energetyce
 • Szanse na kompromis, szanse na weryfikację unijnego podejścia do węgla
 • Dylematy czystych technologii węglowych, m.in. CCS (zaawansowanie badań i efekty pilotaży, koszty, opinia publiczna)

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

 • Prywatyzacja górnictwa w Polsce – zakres, podmioty, metody. Inwestycje w polskim górnictwie
 • Plany budowy nowych kopalń w Polsce
 • Import węgla, konkurencyjności węgla wydobywanego w Polsce a rosnące koszty wydobycia

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wyzwania dla gospodarki

 • Mapa drogowa gospodarki niskoemisyjnej w UE w roku 2012. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
 • Przyszłość ochrony klimatu w UE i w świecie. Prognozy emisji dla największych gospodarek
 • Zróżnicowanie ekonomicznych i społecznych skutków eskalacji wymagań polityki klimatycznej i środowiskowej wewnątrz UE
 • Gospodarki oparte na technologii i na produkcji wobec problemu tzw. ucieczki emisji (carbon leakage). Gałęzie przemysłu „wrażliwe na emisję”
 • Zielone technologie – ambicje, realia, perspektywy rozwoju. Popyt i podaż rozwiązań niskoemisyjnych w Europie i na świecie
 • Ochrona klimatu a globalna konkurencyjność europejskiej gospodarki – jak pogodzić sprzeczności. Politycy i biznes w poszukiwaniu kompromisu

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy, cz. 1

 • Potencjalne skutki ustaleń dla przyszłości sektora paliwowo-energetycznego w Europie
 • Projektowana rola energetyki jądrowej, OZE i czystych technologii węglowych wobec obecnej  polityki państw członkowskich UE
 • Bilanse energetyczne największych gospodarek europejskich a ich obecny i docelowy miks energii
 • Stanowiska krajów członkowskich wobec progów redukcji emisji CO2
 • Międzynarodowe uwarunkowania unijnej polityki klimatycznej. Zamiary największych emitentów CO2 na świecie
 • Czy kryzys gospodarczy wymusi weryfikację celu lub zróżnicowanie dróg dojścia? 

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy, cz. 2

 • Potencjalne skutki ustaleń dla przyszłości sektora paliwowo-energetycznego w Europie
 • Projektowana rola energetyki jądrowej, OZE i czystych technologii węglowych wobec obecnej  polityki państw członkowskich UE
 • Bilanse energetyczne największych gospodarek europejskich a ich obecny i docelowy miks energii
 • Stanowiska krajów członkowskich wobec progów redukcji emisji CO2
 • Międzynarodowe uwarunkowania unijnej polityki klimatycznej. Zamiary największych emitentów CO2 na świecie
 • Czy kryzys gospodarczy wymusi weryfikację celu lub zróżnicowanie dróg dojścia? 

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Inwestycje w polskiej energetyce wytwórczej. Czy to wreszcie przełom?

 • Realność planów wobec wartości planowanych inwestycji
 • Modele finansowania projektów
 • Ryzyko regulacyjne, wykonawcze, technologiczne i finansowe

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Innowacje w branży spożywczej

 • Zmiany zachodzące w sektorze spożywczym
 • Nakłady na wsparcie innowacji i modernizację sektora spożywczego
 • Produkty wysokoprzetworzone. Jakość jako element przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym
 • Efektywna współpraca przetwórców i handlu w celu promowania nowości produktowych

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Infrastruktura sieciowa w energetyce. Smart grid

 • Stan infrastruktury elektroenergetycznej. Inwestycje, potrzeby, plany
 • Sieciowe uwarunkowania rozwoju rynku energii. Projekty transgraniczne
 • Rozwój koncepcji inteligentnych sieci w Europie. Idea, technologia i praktyka wdrażania konkretnych rozwiązań. Koszty inwestycji
 • Smart grid i obszary potencjalnych korzyści: efektywność energetyczna, konkurencja, bezpieczeństwo energetyczne, rozwój OZE

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Horizon 2020 – przyszłość energetyczna Europy – wkład KIC InnoEnergy

 • Horizon 2020 – program finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020?
 • Reprezentacja energetyki i technologii wspierających w Programie Horizon 2020?
 • Planowana działalność KIC InnoEnergy (łącznie z CC Poland Plus

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Drewno – surowiec strategiczny?

 • Las i drewno a inne sektory gospodarki
 • Drewno źródłem energii odnawialnej
 • Rynek drzewny w warunkach kryzysu gospodarczego i dekoniunktury – możliwości wyjścia z recesji
 • Zielona ekonomia w sektorze leśno-drzewnym
 • Perspektywy dla drewna i przemysłu drzewnego 

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Własność intelektualna w nowej gospodarce

 • Prawa autorskie, polityka patentowa i innowacje w nowoczesnej firmie
 • Zakres ochrony własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy
 • Wymiana informacji i dialog wobec prawnej ochrony własności. Rozwój czy wykluczenie?
 • Kto na tym zarabia? Wartość intelektualna i wartość pracy
 • ACTA – niezbędne unormowanie czy korporacyjny zamach na wolność?

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

BPO, shared services, centra R&D

 • Centra usług (BPO, SSC) i centra badawczo-rozwojowe (R&D) w Europie Centralnej – stan obecny i perspektywy
 • Atrakcyjność Europy Centralnej dla inwestorów z sektora BPO i SSC
 • Warunki sprzyjające lokowaniu inwestycji w centra usług dla biznesu. Wymagania dotyczące podaży na lokalnym rynku pracy, kosztów pracy, infrastruktury, obiektów, sieci współpracy, zaplecza naukowego, polityki władz wobec inwestorów
 • Oddziaływanie centrów usług na gospodarkę

15 maja 2012 r.
09.00-11.10
Hotel Angelo

Wspólna europejska polityka rozwoju kluczowych technologii przyszłości

 • Rozwój kluczowych technologii przyszłości rola sektorów publicznego i prywatnego
 • Interwencje publiczne na rzecz rozwoju kluczowych technologii przyszłości Planowanie strategiczne wzrostu gospodarczego a rola technologii grupy KET
 • Programy pomocowe na rzecz rozwoju technologii grupy KET efektywne mechanizmy i instrumenty wsparcia
 • Inwestycje w technologie grupy KET po stronie sektora prywatnego szanse dla gospodarki i wyzwania dla administracji publicznej
 • Innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze KET studia przypadków
 • Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości w obszarze KET przykłady projektów ze wsparciem publicznym
 • Angaż sektora prywatnego mechanizmy wzmacniające proces komercjalizacji wyników badań przykłady przedsięwzięć zakończonych sukcesem

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Przemysł zbrojeniowy

 • Restrukturyzacja i jej efekty
 • Przemysł zbrojeniowy jako nośnik innowacji
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskich firm zbrojeniowych

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Rynek handlu detalicznego i hurtowego w Polsce

 • Zmiany rynkowe, strategie sieci handlowych, nowe trendy w handlu
 • Centra handlowe, supermarkety, sklepy convenience, delikatesy, e-commerce, nowe formy. Jak tanio i skutecznie docierać do klienta
 • Jak zmienia się rynek detaliczny Europy Centralnej i Polski?
 • Franczyza – tani i efektywny koncept rozwoju sieci handlowej
 • Private label – produkt sieciowy, czy już „nowy” produkt markowy

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Gaz łupkowy w Europie

 • Struktura importu gazu i innych nośników energii do Europy
 • Potencjalne znaczenie zasobów gazu łupkowego dla gospodarek krajów UE
 • Dywersyfikacja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne
 • Gaz z łupków a środowisko. Zagrożenia, lęki czy lobbing?

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Gaz łupkowy – szansa dla Polski, szansa dla Europy

 • Sprawdzone technologie wydobycia a wymagania prawne i środowiskowe. Rola akceptacji społecznej
 • Aktywność poszukiwawcza koncernów w Polsce i w Europie. Koncesje na wydobycie
 • Gaz i fiskus. Możliwe rozwiązania w dziedzinie opodatkowania wydobycia węglowodorów a opłacalność wydobycia 
 • Gaz łupkowy na uwalnianym rynku gazu. Konkurencja, regulacje, ceny
 • Rozwój infrastruktury sieciowej potrzebnej do dystrybucji gazu z łupków

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Wspólne europejskie projekty infrastrukturalne w obszarze przesyłu energii, gazu i paliw płynnych

 • Inne inwestycje infrastrukturalne: magazyny, węzły i tłocznie, porty i terminale 
 • Obszary współpracy, rozbieżności interesów, sprzeczności do pokonania
 • Wpływ inwestycji w infrastrukturę na bezpieczeństwo energetyczne UE
 • Gospodarcze znaczenie integracji w obrocie mediami energetycznymi
 • Przesyłowe inwestycje transgraniczne – szansą na budowanie wspólnego europejskiego rynku nośników energii
 • Finansowanie przedsięwzięć. Wsparcie środkami UE

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców

 • Finansowanie przedsiębiorców przez banki i inne instytucje finansowe
 • Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej
 • Finansowanie przedsiębiorców innowacyjnych i rozpoczynających działalność
 • Wpływ kryzysu i zmian regulacyjnych na dostęp do finansowania i konieczność zmian w zarządzaniu ryzykiem u wszystkich uczestników rynku
 • Instrumenty wsparcia w ramach programu CIP
 • Unijne instrumenty wsparcia przedsiębiorców z udziałem banków po 2013 r.

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum

Kapitał na rozwój firmy

 • Rozwój przedsiębiorczości w warunkach spowolnienia gospodarczego
 • Dynamiczne firmy w strukturze gospodarki – elastyczność, szybkość rynkowej reakcji
 • Innowacyjność i jej finansowanie a skala działalności. Energia rozwojowa mniejszych podmiotów
 • Strategie banków wobec mniejszych firm
 • Alternatywne źródła finansowania inwestycji. Fundusze VC i PE, GPW, New Connect
 • Instrumenty finansowe wspierające budowanie konkurencyjności

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Novotel Katowice Centrum

Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności

15 maja 2012 r.
09.00-11.00
Pałac Goldsteinów

Rynek Zdrowia. Inwestorzy i medycyna, czyli w poszukiwaniu kapitału oraz przychodów

Główne przyczyny zainteresowania inwestorów lokowaniem kapitału w branży medycznej

 • Sektor medyczny odporny na kryzys?
 • Główne kierunki inwestycji w prywatnym sektorze medycznym
 • Polski rynek medyczny – na ile jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów?
 • Plany inwestorów branżowych – podmiotów od lat obecnych na polskim rynku medycznym
 • Przegląd stanu posiadania, a także planów funduszy private equity i venture capital oraz innych inwestorów w polskiej ochronie zdrowia
 • Sektor świadczeń medycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Pałac Goldsteinów

II Kongres Szpitali Prywatnych Dyrektywa EU dotycząca transgranicznej opieki zdrowotnej, polski i europejski wymiar

 • Stan przygotowań do wprowadzenia dyrektywy unijnej w Polsce
 • Opieka transgraniczna w wymiarze europejskim
 • Rola sektora prywatnego w rozwoju transgranicznej opieki medycznej z perspektywy doświadczeń Niemiec

15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Pałac Goldsteinów

II Kongres Szpitali Prywatnych. Zmiany legislacyjne dotyczące lecznictwa szpitalnego – zagrożenia czy nowe możliwości dla sektora prywatnego

 • Najważniejsze regulacje prawne oraz ich wpływ na warunki funkcjonowania szpitali prywatnych
 • Przegląd europejskich  systemów ubezpieczeń dotyczących  błędów medycznych
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – próba zarządzania ryzykiem przez świadczeniodawców