odwiedź i dołącz do nas

 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • YouTube
Agenda do pobrania

Zakres tematyczny EEC2012

Mapa sesji

Mapa sesji EEC2012 14-05-2012 r.

Mapa sesji EEC2012 15-05-2012 r.

Mapa sesji EEC2012 16-05-2012 r.

Zakres tematyczny IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego
14 maja 2012 r.
10.00-12.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Sesja inauguracyjna - Europa 2020

10.00-10.10

Uroczyste otwarcie Kongresu

 

10.10-12.00

Europa 2020

 • Nowe wieloletnie ramy finansowe UE (2014-2020). Priorytety i cele strategiczne
 • Budżet UE jako odpowiedź na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego
 • Nowe mechanizmy rozwojowe w budżecie UE
 • Podstawowe polityki unijne i konkurencyjność europejskiej gospodarki
 • Proinwestycyjny charakter wspólnych wydatków UE – relacja kosztów i wartości dodanej
 • Cenne doświadczenie: kryzys finansowy UE szansą na trwałą reformę europejskiego modelu wzrostu
Wystąpienia oraz debata z udziałem gości specjalnych

14 maja 2012 r.
13.00-14.30
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Sesja plenarna - UE i kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec kryzysu gospodarczego.

 • Czego nauczył nas kryzys? Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego w niestabilnym otoczeniu
 • „Stara” i „nowa” Europa – zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój gospodarek?
 • Więcej integracji. Energia Europy Środkowej i Wschodniej

14 maja 2012 r.
15.00-16.15
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Sesja plenarna - Globalna gospodarka – globalna konkurencja

 • Dokąd zmierza globalna gospodarka? Najważniejsze trendy i zjawiska
 • Geografia światowej gospodarki: regiony wzrostu, stagnacji i zagrożenia
 • Podział pracy i kreowanie wartości w globalnym wyścigu gospodarczym
 • Atuty gospodarek krajów rozwiniętych ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Edukacja-inwencja-innowacja

14 maja 2012 r.
16.30-18.30
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Sesja plenarna - Polityka energetyczna Unii Europejskiej

 • Integracja wobec wspólnego celu albo Europa dwóch prędkości. Cele polityki klimatycznej w oczach „radykałów” i „buntowników”. Przestrzeń dla kompromisu
 • Polityka energetyczna i dążenie do bezpieczeństwa energetycznego jako czynniki integrujące kraje członkowskie
 • Walka ze zmianami klimatu a konkurencyjność przemysłu europejskiego
 • Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy

14 maja 2012 r.
14.00-16.00
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek - Teatr Korez

Kultura i biznes

Kultura i biznes

 •   Mecenat kultury w Polsce i w Europie
 •   Sponsor, inwestor czy współtwórca?
 •   Wzorce, modele, przypadki – relacje między kapitałem, animatorem/menedżerem kultury, twórcą
 •   Wartość i cena – artysta na rynku

14 maja 2012 r.
13.30-15.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Światowe i europejskie trendy w rozwoju metropolii

 •    Megamiasta w Europie – najnowsze trendy w zarządzaniu metropolią
 •    Gospodarcze znaczenie współczesnej metropolii
 •    Koncentracja funkcji, a rozwój metropolii. Premia za metropolitalność
 •    Ustrój metropolii na świecie – prawo, zarządzanie

14 maja 2012 r.
16.00-18.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Metropolie w Polsce

 • Kryteria metropolitalności, fakty, ambicje
 • Kompetencje, pieniądze i władza. Metropolia w ujęciu funkcjonalnym i politycznym
 •  Wsparcie aglomeracji z UE w nowym budżecie
 • Ustawa metropolitalna – dotychczasowe doświadczenia, przyczyny niepowodzeń
 • Projekty ustawowych rozwiązań prawnych w zakresie obszarów metropolitalnych 
 • Mechanizmy ułatwiające zarządzanie i integrowanie obszarów metropolitalnych
 • Zagrożenia i szanse dla gmin i powiatów sąsiadujących z obszarami metropolitalnymi

14 maja 2012 r.
18.30-19.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Nagrody portalu www.portalsamorzadowy.pl: Top Inwestycje Komunalne

14 maja 2012 r.
13.30-15.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Inwestycje komunalne

 •  Zakres, dynamika inwestycji w polskich miastach. Czynniki wspierające inwestycje komunalne
 •  Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska. Priorytety – gospodarka ściekowa, utylizacja odpadów, stan powietrza i hałas, efektywność energetyczna i OZE
 •  Perspektywy inwestycji miejskich wobec coraz mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy. Europejskie modele inwestowania a polska praktyka
 •  Jak mierzyć efektywność – prorozwojowy charakter inwestycji głównym kryterium ich oceny

14 maja 2012 r.
09.00-11.00
Hotel Angelo

Rynek Zdrowia. Polityka zdrowotna – dziś i jutro. Debata z udziałem decydentów, świadczeniodawców i przedstawicieli organizacji działających w ochronie zdrowia

 • Główne kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia – skutki wprowadzenia rozwiązań zawartych w wybranych ustawach tzw. pakietu zdrowotnego i przegląd najważniejszych zapisów kolejnych projektów ustaw zdrowotnych
 • Struktura placówek, oddziałów, łóżek szpitalnych – możliwości koordynacji działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionów
 • Sytuacja kadrowa zakładów opieki zdrowotnej
 • Obecny stan i możliwości przekształceń jednostek ochrony zdrowia – omówienie wybranych procesów przekształceniowych w różnych regionach kraju
 • Sektor prywatny w systemie lecznictwa stacjonarnego – stan obecny i perspektywy rozwoju

14 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo

Rynek Zdrowia. Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego

 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wybrane zagadnienia dotyczące postępowań konkursowych; dyskusja z udziałem przedstawicieli NFZ i świadczeniodawców
 • Stan zobowiązań i procesy restrukturyzacyjne w szpitalach
 • Możliwości pozyskiwania przez podmioty lecznicze przychodów poza kontraktami z NFZ. Obecny oraz potencjalny zakres ubezpieczeń dodatkowych

 

 

14 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Rynek Zdrowia. Procesy inwestycyjne w placówkach medycznych

 • Stan infrastruktury ochrony zdrowia w wybranych regionach kraju
 • Omówienie niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Rozwój technologii informacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia
 • Aparatura i wyposażenie placówek medycznych – możliwości i potrzeby; polityka zakupów

 

14 maja 2012 r.
13.30-15.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Efektywny audyt w administracji publicznej

 • Systemy audytu i kontroli – rozwiązania prawne a rzeczywistość. Stan obecny i perspektywy
 • Znaczenie audytu wewnętrznego dla efektywnego zarządzania organizacją w ramach systemu kontroli zarządczej
 • Audyt efektywnościowy w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym – wymiana doświadczeń, różnice i podobieństwa
 • Efektywność audytu wewnętrznego – przykłady podejść i praktycznych rozwiązań

14 maja 2012 r.
16.00-18.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego

Efektywny audyt w administracji publicznej

 • Systemy audytu i kontroli – rozwiązania prawne a rzeczywistość. Stan obecny i perspektywy
 • Znaczenie audytu wewnętrznego dla efektywnego zarządzania organizacją w ramach systemu kontroli zarządczej
 • Audyt efektywnościowy w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym – wymiana doświadczeń, różnice i podobieństwa
 • Efektywność audytu wewnętrznego – przykłady podejść i praktycznych rozwiązań